HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NCADAM/HORSEMEN & KNIGHTS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NCADAM/HORSEMEN & KNIGHTS

I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
1. De Nude Club Adam, hierna te noemen NCA, bestaat uit het bestuur, vrijwilligers en bezoekers.
2. De Horsemen & Knights Club, hierna te noemen HK, bestaat uit het bestuur, vrijwilligers, bezoekers en leden.
3. De totale Club NC Adam / Horsemen & Knights, hierna te noemen “de club” omvat de genoemde personen zoals vermeld in art.1.1. en art.1.2. Het bestuur en de vrijwilligers zijn dezelfden in beide onderdelen van de club.
4. Het bestuur van de club is verantwoordelijk voor de goede orde en gang van zaken in de lokaliteit waar de activiteiten worden gehouden.
5. Het Huisreglement van de lokaliteit zijn eveneens van toepassing op de club.

II. VAN DE VRIJWILLIGERS
Artikel 2.
1. Vrijwilligers hebben alle rechten en verplichtingen welke verbonden zijn aan de club.
2. De verplichtingen bestaan uit voorwaarden en gedragsregels. De rechten bestaan uit vergoedingen en medezeggenschap.
3. Voorwaarden zijn: a. Nieuwe vrijwilligers hebben een proefperiode. In deze periode moeten zij vier keer in zes maanden meewerken in de club. b. Vrijwilligers moeten zich op de afgesproken tijd melden. c. Afmelden gebeurt minimaal 48 uur van tevoren, tenzij dringendere zaken hiervan doen afwijken, in welke de voorzitter beslist. d. Elke vrijwilliger, die als zodanig aanwezig is in de lokaliteit, helpt mee bij het opbouwen en het afbouwen. e. Vrijwilligers moeten controlerend optreden in alle gevallen. Daarbij is het dragen van de clubpet een instrument ter verduidelijking naar de bezoekers of leden.
4. Gedragsregels zijn: a. Vrijwilligers moeten zich houden aan de kledingvoorschriften (zie ook art.11.3.) van de desbetreffende clubonderdeel. b. Alle regels, die gelden voor de bezoekers of leden, zijn ook van toepassing op vrijwilligers.
5. Vergoedingen kunnen bestaan uit: a. Een reiskostenvergoeding; b. Een drankvergoeding; c. Een algemene aanwezigheidsvergoeding; d. Vrijstelling van het betalen van entree; e. Vrijkaartjes;
6. Medezeggenschap betekent dat elke vrijwilliger mag meebeslissen in het totale proces van de organisatie.
Artikel 3.
1. Bij het niet nakomen van een of meerdere verplichtingen kan het bestuur een vrijwilliger schorsen.
2. Een nieuwe vrijwilliger kan, indien hij niet naar behoren functioneert in de groep, geschorst worden.
3. Bij het niet nakomen van een of meerdere verplichtingen kan het bestuur een nieuwe vrijwilliger royeren.
4. Schorsing betekent dat een vrijwilliger voor een bepaalde tijd niet meer ingeroosterd wordt.
5. Royement betekent dat een nieuwe vrijwilliger voor een onbepaalde tijd niet meer ingeroosterd wordt. Royement kan dus alleen plaatsvinden tijdens de proefperiode (zie art.2.3.a.).
Artikel 4.
1. Alle (nieuwe) vrijwilligers krijgen een rooster, dat voor drie maanden geldt.
2. De roosters worden minimaal twee weken voor het ingaan van een nieuw kwartaal bekendgemaakt.

III. VAN DE BEZOEKERS
Artikel 5.
1. Bezoeker is een ieder, die geen vrijwilliger of lid is van de club.
2. Bezoekers dienen: a. Zich te houden aan de gedragsregels (zie ook art.11.2.) van de club en van de lokaliteit; b. Zich te houden aan de kledingvoorschriften (zie ook art.11.3.) van de club; c. Entree te betalen, tenzij zij in het bezit zijn van een vrijkaartje; d. Minimaal een (1) consumptie bij te laten schrijven en te betalen op de entreekaart.

IV. VAN DE LEDEN
Artikel 6.
1. Een lid is een ieder, die zich laat registreren bij de HK.
2. Voor registratie is het volgende nodig: a. Het verplicht opmeten van de penis van het lid, waarbij de lengte minimaal achttien centimeter moet bedragen. b. Het overhandigen of opsturen van een pasfoto. c. Naam laten registreren. Deze naam wordt enkel op de persoonlijke ledenpas geplaatst.
3. Registratie kan slechts plaatsvinden op de bijeenkomsten en kan uitgevoerd worden door het bestuur of een vrijwilliger.
4. Na registratie ontvangt het nieuwe lid een persoonlijke ledenpas, welke gratis toegang geeft tot de bijeenkomsten van de HK.
Artikel 7.
1. Leden van de club betalen geen entree op de bijeenkomsten .
2. Leden dienen: a. Zich te houden aan de gedragsregels (zie ook art.11.2.) van de club en van de lokaliteit; b. Zich te houden aan de kledingvoorschriften (zie ook art.11.3.) van de club;

V. VAN DE FINANCIËN
Artikel 8.
1. De financiën van de club kunnen bestaan uit: a. Entree gelden; b. Vrijwilligervergoedingen (zie ook art.2.5.); c. Vergoedingen aan de lokaliteit; d. Promotie; e. Materiaalkosten; f. Alle overige kosten die voortvloeien uit het besturen van de club.
2. Promotie c.q. reclame kan bestaan uit de volgende zaken: a. Posters; b. Flyers; c. Vrijkaarten; d. Reclame in tijdschriften, informatiebladen en op het internet; e. Internet homepage inclusief e-mail mogelijkheden.

VI. VAN DE BIJEENKOMSTEN
Artikel 9.
1. Bijeenkomsten worden twee keer per maand gehouden, tenzij anders vermeld.
2. Bijeenkomsten worden bij voorkeur gehouden op de eerste zondag van de maand, voor de NCA; en de derde zondag van de maand voor de HK.
3. Voor de bijeenkomsten is een werkprocedure opgesteld. Deze werkprocedure is als bijlage toegevoegd aan dit Huishoudelijk Reglement.
Artikel 10.
1. Materiaal dat de club gebruikt tijdens deze bijeenkomsten kunnen bestaan uit: a. Entreekaarten; b. Garderobemateriaal (knijpers, nummers, stiften, etc.); c. Informatiemateriaal (uithangbordjes, voorschriftbordjes, etc.); d. Aankleding bijeenkomstruimte (netten, sling); e. Safe-sex materiaal (condooms, glijmiddel, handschoenen, papierrollen); f. Schoonmaakmateriaal (handdoeken, zeep, bezems, trekkers, etc.); g. Cateringmateriaal (brood, beleg, bestek, verpakkingsmateriaal, broodplanken etc.)
Artikel 11.
1. Tijdens de bijeenkomsten moet het bestuur, de vrijwilligers, leden en bezoekers zich houden aan de algemene gedragsregels en kledingvoorschriften.
2. De algemene gedragsregels zijn: Er wordt slechts aan safe-sex gedaan. In beginsel houdt dit in: i. Neuken gebeurt alleen met een condoom; ii. Geen sperma in de mond ontvangen;
3. De algemene kledingvoorschriften zijn: a. Schoenen dienen te allen tijde gedragen te worden; b. Tijdens HK bijeenkomsten mag maximaal 1 kledingstuk (bijv. een onderbroek) gedragen worden, alle overige kledij is ter beoordeling van de vrijwilligers. c. Tijdens NCA bijeenkomsten mag men slechts naakt zijn.
4. De gedragsregels, zoals vermeld in art.11.2.a., staan vermeld op de voorschriftbordjes bij de ingang van de lokaliteit. VII. VAN DE GESCHILLEN
Artikel 12.
1. Het niet naleven van de gedragsregels of kledingvoorschriften zoals vermeld in art.11.2. en art.11.3. heeft verwijdering van de bijeenkomst tot gevolg.
2. Bij herhaling van het niet naleven van gedragsregels of kledingvoorschriften kan weigering tot de bijeenkomst tot gevolg hebben voor bezoekers en eventuele schorsing, of in zeer ernstige gevallen royement, voor leden door het bestuur.
3. Schorsing van een lid houdt in dat deze voor bepaalde tijd geen toegang heeft tot de bijeenkomsten.
4. Royement van een lid houdt in dat deze voor onbepaalde tijd geen toegang heeft tot de bijeenkomsten.
5. Voor geschillen met vrijwilligers zie art.3.
Artikel 13.
1. Geschillen met bezoekers of leden worden opgelost door vrijwilligers. De voorzitter heeft het laatste woord.
2. In geschillen met vrijwilligers heeft het bestuur het laatste woord.
3. Geschillen met het bestuur worden opgelost door een bijzondere algemene vrijwilligersvergadering.

VIII. SLOTBEPALINGEN
Artikel 14.
1. Minimaal een keer per jaar wordt er een algemene vrijwilligersvergadering gehouden. Het bestuur en de vrijwilligers zijn daarbij aanwezig.
2. In deze algemene vrijwilligersvergadering worden alle zaken besproken die de club aangaan.
3. In speciale gevallen worden bijzondere algemene vrijwilligersvergaderingen gehouden, waarbij slechts het ene geval ter sprake wordt gebracht.
Artikel 15.
1. De club is niet aansprakelijk voor goederen die worden afgegeven aan de garderobe van de lokaliteit.
2. De club is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor seksueel risicogedrag dat niet tijdig wordt opgemerkt door een bestuurslid, vrijwilliger, bezoeker of lid.
3. Het bijwonen van de bijeenkomsten gebeurt op eigen risico van alle partijen.
Artikel 16.
1. Bij alle voorkomende gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.